תקנון האתר  –  תנאי שימוש באתר מטיילים

תקפות והתקנון

מטרת האתר  –  האתר הינו פלטפורמה המציעה מידע על יעדי תיירות, טיולים, מוצרי תיירות ומוצרים ושירותים נוספים, דיגיטליים ופיזיים (להלן "השירותים").   האתר מהווה אמצעי להזמנה, ביצוע עסקאות ורכישת מוצרים ושירותים.

בעלי האתר  –  אתר www.mataylim.info (להלן "האתר") מופעל על ידי "גילי ששון – טיולים והרפתקאות" (להלן "החברה" ו/או "הבעלים" ו/או "הנהלת האתר" ו/או "אתר מטיילים" ו/או "גילי ששון" ו/או "טיולים והרפתקאות" ו/או "אתר מטיילים).

הכפפה לתנאי שימוש ותקפותם  –  תנאי השימוש המפורטים בתקנון זה מסדירים את השימוש שלך באתר (להלן "המשתמש/ים" ו/או "הגולש/ים" ו/או "הנוסע" ו/או "המזמין" ו/או "המטייל" ו/או "המשתתף" ו/או "הנרשם") באתר ובשירותים השונים המוצעים בו, ממצים את היחסים המשפטיים וההסכמות בין המשתמש לבין הנהלת האתר ומהווים הסכם בין המשתמש ובין הנהלת האתר לגבי אופן השימוש באתר ובשירותיו.

כל שימוש באתר,  לרבות גלישה באתר, הזמנות ו/או רכישת מוצרים או שירותים באמצעות האתר, שימוש במידע אשר באתר או בכל תוכן אחר המצוי באתר וכל שימוש אחר באתר, הינם בכפוף לתנאי שימוש המפורטים בתקנון זה במצטבר ו/או לחילופין, לפי העניין (להלן: "תקנון האתר" ו/או "תנאי השימוש" ו/או "הסכם").

באמצעות השימוש באתר ובשירותיו מביע המשתמש/המזמין ו/או כל מי מטעמו, הסכמה מוחלטת ובלתי חוזרת לתקנון האתר ולתנאי השימוש, ולכך שלא יהיו לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה במישרין ו/או בעקיפין נגד האתר ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליה ו/או מי מטעמה, אלא על פי המפורט בתקנון זה. לא תישמע כל טענה של גולש/מזמין כי לא קרא תנאים אלו ו/או כי לא הופנתה תשומת ליבו אליהם קודם ביצוע הזמנת השירותים.

עצם הירשמותו של מטייל/מזמין לאחד הטיולים של "גילי ששון  –  טיולים והרפתקאות", ו/או תשלום מקדמה, ו/או מתן פרטי כרטיס אשראי, ו/או עצם השתתפותו של המטייל בטיול או בחלק ממנו, מהווים ומבטאים את הסכמתו המלאה והמפורשת של המטייל/המזמין לכל התנאים המפורטים בתקנון זה ו/או באתר זה, בדף הטיול והמסלול, בטופס הרישום ובמחירון.   תוכנית הטיול המעודכנת והמחייבת, תימסר למטייל עם ההרשמה וחובתו לבקש תוכנית זו.

תנאי שימוש אלו והסכם זה גוברים על כל מצג, הבנה או הסכם קודמים, אשר ניתנו או התקיימו, אם בכלל, בין המשתמש לבין הנהלת האתר.

במידה והנהלת האתר לא השתמשה או השתהתה מלהשתמש בזכות מהזכויות המוקנות לה על פי הסכם זה, במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על זכות מזכויותיה.   אף זכות של הנהלת האתר אינה ניתנת לוויתור אלא בכתב, בהודעה חתומה על ידה.   סטייה מתנאי הסכם זה על ידי הנהלת האתר במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר בעתיד.

במידה וסעיף מתנאי השימוש ותקנון האתר, ימצא לא תקף, בלתי אכיף או בלתי חוקי מאיזו סיבה שלא תהיה, תוקפם או אכיפתם של יתר הסעיפים לא תפגע.

הגולש / המזמין מתבקש לקרוא את תקנון האתר ואת תנאי השימוש באתר בעיון רב ובשימת לב בטרם יעשה כל שימוש באתר ובשירותיו.

משתמש שאינו מסכים לאמור בתקנון האתר ובתנאי השימוש, עליו לחדול מלעשות כל שימוש באתר ובשירותיו המוצעים ומתבקש שלא לבצע הזמנות באתר.

שינוי התקנון  –  הנהלת האתר בתור המנהלת והמפעילה הבלעדית, שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תקנון האתר ואת תנאי השימוש בו בכל עת ועל פי שיקול דעתה.   כל שינוי כאמור יהיה תקף ממועד הכללת השינוי באתר.   יודגש כי המשך הפעילות בשירותי האתר, אף לאחר שינוים של תנאי השימוש, ייחשב כהסכמה מדעת של המשתמש לשינוי האמור.   לאור האמור לעיל, הנהלת האתר ממליצה לקהל המשתמשים לעיין בשימת לב לתנאי השימוש אף בכל כניסה מחודשת לאתר.

פניה לשני המינים  –  תקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים ולכל מגדר באשר הוא.   השימוש בתקנון הוא בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

בעלות, קניין וזכויות יוצרים

ספקי שרותים  –  השירותים המוצעים באתר "מטיילים" יכול ושינתנו על ידי "גילי ששון – טיולים והרפתקאות" ו/או על ידי ספקים אחרים

קניין רוחני וזכויות יוצרים  –  האתר "מטיילים", על כל המידע והתוכן המצוי בו, האפליקציה, הממשקים, השירותים, התכנים, הפלט, על כל מרכיביהם ותוכנם, לרבות; תוכן מילולי, חזותי, אור קולי או כל שילוב שלהם, ובכלל זה, תמונות, צילומים, איורים, גרפיקות, עיצובים, לוגו, סמלים, סרטים, סרטונים, תרשימים, שרטוטים, ציורים, קובצי קולי או מוזיקה, תוכנות, יישומים, טקסטים, כתבות, מאמרים, סקירות, נתונים, ידיעות, הערכות וכן כל תו, סימן, צלמית, icon , מפרטים, שיטות, תהליכים, אלגוריתמים, נתונים, מידע טכני, קוד מקור ואובייקטים, (למעט רכיבים מסוימים אשר יובאו מפרויקטי קוד פתוח ברשת), קבצים, סודות מסחר, סימני מסחר, שמות מסחר, וכל הקשור באתר, בין אם הם מוגנים בזכויות יוצרים ובין אם לאו, וכל זכויות הקניין הרוחני הנלוות והקשורות אליהם ו/או מידע מכל סוג שהוא (להלן, "תוכן" ו/או "תוכן האתר"), המועברים או העומדים לרשות גולשים באתר, כל אלו שייכים במלואם ל"גילי ששון – טיולים והרפתקאות" ומהווים את קניינה הרוחני והפרטי והבלעדי של "גילי ששון – טיולים והרפתקאות", או, במידה ומפורסמים בו גופים נוספים, של אותם גופים.

התכנים באתר נועדו לשימושו האישי של המשתמש בלבד, ואין לעשות בהם שימוש אחר כלשהו.   המשתמש באתר אינו רשאי לעשות בקניין הרוחני ו/או הפרטי, ו/או בתוכן האתר, כל שימוש שאינו למטרת ו/או במסגרת השירותים שהאתר מציע.   המשתמש האתר אינו מורשה להעתיק, להציג, להפיץ, להדפיס, לשדר, לשכפל, לפרק, להפריד, להתאים, לתת רישיון משנה, לפרסם, לעשות שימוש מסחרי, למכור, לעבד, לתרגם, לשנות או ליצור יצירות נגזרות של הקניין הרוחני, ו/או תוכן האתר ו/או בכל דבר אחר הקיים באתר, בעצמו או על-­ידי מי מטעמו בדרך ישירה ו/או עקיפה ו/או בכל אופן שהוא, אלא אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב ע"י "גילי ששון – טיולים והרפתקאות".

שימוש לא חוקי באתר זה ו/או בתוכן האתר, ו/או במידע המופיע בו, מהווה הפרה של זכויות יוצרים ו/או של חוקים אחרים הקשורים באתר.

אחריות שימוש באתר  –  השירותים והתכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם(AS IS) .   השימוש באתר ו/או בשירותים שהאתר מציע, לרבות השימוש בתכנים המוצגים באתר, בתוכנות וביישומים, הינו באחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.   על המשתמש חלה אחריות המלאה והבלעדית לשימוש שהוא עושה באתר, לרבות הפעולות אותן הוא מבצע באתר ו/או על סמך התוכן המופיע באתר ולתוצאותיהן.

המידע והתכנים המובאים באתר הנם כחלק מפרסומי החברות ונותני השירותים השונים.   הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות ביחס למידע ולתכנים המצויים באתר ו/או כל דבר אחר המצוי באתר; תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם, שלמותם והשפעתם על המשתמשים באתר, לרבות במקרים שבהם מובא מידע חלקי, חסר, או שחלו בו טעויות ו/או אי דיוקים.   מידע הנמצא ב"אתר מטיילים" מצד גורמים שלישיים, הינו באחריות אותם גורמים ואין "אתר מטיילים" אחראי לאי התאמה ו/או להטעיה ו/או טעות ו/או מצג הכלולים בו.   ידוע למשתמש כי תכנים המוצגים באתר בכלל, ותכנים שמקורם במשתמשים אחרים בפרט, אינם בגדר ייעוץ מקצועי.   כמו כן מובהר בזאת, כי הקריטריונים לדירוג השירותים שבאתר, אמינותם וטיבם אינם אחידים ולא תמיד תואמים את אמות המידה המוכרות לרוכש, ולפיכך לא תהא למשתמשים כל תלונה ו/או דרישה ו/או תביעה בנדון.

הנהלת האתר אינה אחראית לכך ששרת האתר נקי מוירוסים ו/או תוכנות ו/או יישומים ו/או מרכיבים אחרים, היכולים לפגוע במחשב ו/או בטלפונים סלולרים ו/או בציוד אחר של המשתמשים באתר.   הנהלת האתר אינה מתחייבת שהשירותים באתר, יינתנו כסדרן ללא הפסקות והפרעות ו/או האתר והשירותים בו יהיו חסינים מתקלות / שיבושים ו/או מפני גישה לא חוקית לאתר ו/או פעילות בלתי חוקית באתר.

הנהלת האתר לא תישא באחריות להפסד, אובדן רווח, אי נוחות, תשלום, הוצאה, עגמת נפש ו/או כל נזק אחר, ישיר ו/או עקיף, שיגרם כתוצאה משיבושים ותקלות שעשויות לחול באתר, לרבות קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה ו/או שייגרמו למשתמש ו/או לרכושו ו/או לכל צד שלישי עקב שימוש כלשהו באתר ו/או באפליקציה ו/או בשירותים הניתנים באתר ו/או בתכנים המצויים בו, ביישומים, בתוכנות ו/או כתוצאה פעולה בהתבסס על תוכן האתר ו/או מכישלון ו/או עיכוב בעת ניסיון להיכנס לאתר ו/או כתוצאה מפעילות באתר, חוקית או בלתי חוקית שהתבצעה על ידי משתמש ו/או גורם אחר.

למען הסר ספק, למשתמש באתר לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת האתר בגין שימוש באתר ובשרותיו, לרבות התכנים המופעים בו, התוכנות והיישומים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכי המשתמש, או התגובות שיעורר המצוי באתר.   המשתמש מוותר בזאת על כל טענה כלפי הנהלת האתר בעניינים אלו.

התמונות להמחשה בלבד והמידע יכול לכלול טעויות ואי דיוקים, לרבות טעות סופר ומידע לא עדכני.

קישורים לאתרים אחרים  –  אתר "מטיילים" מכיל קישורים לאתרם אלקטרוניים שונים באינטרנט, אתרי מידע, דפי אינטרנט ושירותים שונים ומגוונים שאינם מופעלים על ידי הנהלת אתר "מטיילים" ו/או מי מטעמה, אלא בידי גורמים אחרים (להלן: "אתרים אחרים").   הקישורים (links) לאתרים אחרים מתוך אתר "מטיילים" נועדו לנוחיות המשתמש בלבד.

אין בהכללת הקישורים באתר "מטיילים" משום אישור כלשהו ו/או אחריות כלשהי למצוי באתרים האחרים, לרבות אישור לכך שהאתר פעיל או שהמידע באתר זה אמין, מהימן, מלא או מעודכן.   כמו כן, אין בהכללת הקישורים לאתרים אחרים באתר "מטיילים" כדי להעיד על קשר כלשהו בין הנהלת אתר "מטיילים" לבין מפעיליהם של האתרים האחרים.

השימוש באתרים האחרים כפוף לתנאי השימוש, התקנונים ויתר התנאים וההנחיות, במידה וישנם, הכלולים בהם.   הנהלת אתר "מטיילים" איננה מאשרת ואיננה אחראית, באופן ישיר או עקיף, למדיניות הפרטיות, לתקנונים ותנאי השימוש של האתרים האחרים.
הכניסה לאתרים אחרים והשימוש בהם הינם באחריות המשתמש בלבד.  כל פעולה שיבצע המשתמש באתרים האחרים, תבוצע ישירות בין המשתמש לבין בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, ללא מעורבות כלשהי מצידה של הנהלת אתר "מטיילים" ו/או מי מטעמה.

הנהלת אתר "מטיילים" איננה מאשרת ואיננה אחראית, באופן ישיר או עקיף, לתוכנם של האתרים האחרים, דיוקם, מהימנותם, חוקיותם או תקינותם, לרבות לגבי פרסומים, מוצרים, שירותים ו/או חומרים אחרים אשר נגישים או מוצעים למשתמשים באתרים האחרים.

הנהלת אתר "מטיילים" ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות, מכל מין וסוג שהוא, עקיפה או ישירה, לרבות נזק, הוצאה, אובדן, הפסד, שייגרמו למשתמש או נגרמו לכאורה, כתוצאה משימוש באתרים האחרים ו/או כתוצאה הסתמכות על האתרים האחרים והמצוי בהם, לרבות המידע והתכנים המצויים בהם ו/או בקשר עם מוצרים ו/או שירותים אשר הוצעו על ידי האתרים האחרים או על ידי גורמים הקשורים אליהם.

בעשות המשתמש שימוש באתר "מטיילים", הנו מסכים שלא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא כלפי הנהלת אתר "מטיילים" ו/או כל מי מטעמה בגין כל שימוש ו/או פעולה ו/או התקשרות ו/או רכישה של מוצרים ו/או שירותים שיבצע באתרים אחרים אליהם פנה המשתמש באמצעות הקישורים באתר "מטיילים".   היה ואתר "מטיילים" ו/או מי מטעמו ניסו, מרצונם הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של משתמש באתר "מטיילים" שבחר לבצע פעולה באתר אחר, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על הנהלת אתר "מטיילים" ו/או מי מטעמה בגין כל פעולה שבוצעה באתרים אחרים ו/או באמצעותם.  באותו אופן, לא יתפרש דבר בתקנון זה בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על הנהלת אתר "מטיילים" ו/או מי מטעמה בגין פעולה כלשהי שמשתמש ביצע באתרים אחרים ו/או באמצעותם ו/או בהסתמך על המצוי בהם.

שימוש באתר

העדר הגבלת שימוש באתר  –  השימוש באתר ובשירותיו השונים הינו אפשרי אך ורק למי שכשיר לבצע פעולות משפטיות.   יובהר כי השימוש באתר על ידי קטינים מתחת לגיל 18 מוגבל להסכמת הוריהם ו/או האפוטרופוס החוקי האחראי עליהם.   יחד עם זאת, יובהר, כי להנהלת האתר אין את היכולת לאמת את גילאי המשתמשים ועל כן אינה לוקחת אחריות על גילאי המשתמשים.   בנוסף, בכפוף למגבלות המפורטות בתנאי השימוש, האתר פתוח לשימוש כלל המשתמשים והנהלת האתר אינה מבצעת כל סינון או בדיקה של המשתמשים באתר על מנת לקבוע אם יש ביכולתם לעמוד בהתחייבויותיהם בגין השימוש בשירותי האתר.

הרשמה לאתר  –  הנהלת האתר מאפשרת שימוש באתר וביצוע הזמנות מהאתר ללא צורך ברישום באתר.   לצד זאת, על מנת להיות זכאים לחלק מהשירותים וההטבות המוצעים באתר יהא על המשתמש לבצע פעולת הרשמה.   באפשרות המשתמש לבחור להירשם לאתר ולפתוח על שמו חשבון משתמש.

בעת הרישום לאתר המשתמש מתחייב לספק פרטי התקשרות אמיתיים, כגון;  שם, מספר טלפון , כתובת דואר אלקטרוני, אמצעי תשלום וכל מידע נוסף אשר יתבקש להמציא בהליך הרישום.   מובהר כי על המשתמש, בעת הליך הרישום, לאשר את נכונות הפרטים אשר עליהם הצהיר בהליך זה.   מובהר כי על פי חוק, המשתמש אינו מחויב במסירת הפרטים המבוקשים.   עם זאת, הנהלת האתר מבהירה כי באם המשתמש לא יעשה כן, הוא לא יוכל לעשות שימוש בחלק מן האתר ושירותיו.   מובהר כי מסירת פרטים מטעים ו/או שגויים בעת הרישום ביודעין הינה עבירה פלילית.   הנהלת האתר תהיה רשאית, על פי חוק, לנקוט בצעדים משפטיים פליליים ואזרחיים, כנגד משתמשים אשר יגישו פרטים שגויים בעת הליך הרישום.

בעת הרישום לאתר ומטעמי שמירה על פרטיות המשתמש, יתבקש המשתמש להזין את כתובת הדואר האלקטרוני וסיסמא, אשר על פיהם מערכת האתר תזהה אותו בכל כניסה לשירות (להלן "אמצעי זיהוי").   הנהלת האתר ממליצה למשתמש לשמור על אמצעי הזיהוי בסודיות ולא להעבירו לצד ג' מטעמי ביטחון ושמירה על הפרטיות.   המשתמש יהיה אחראי הבלעדי לכל מעשה ו/או מחדל אשר יעשה תוך שימוש באמצעי הזיהוי השייכים לו.  בנוסף, המשתמש יעדכן באופן מיידי את הנהלת האתר על כל שימוש בלתי חוקי בפרטיו האישיים.

שימוש הולם באתר  –  משתמש לא יעשה שימוש בלתי הולם ו/או בלתי חוקי באתר ו/או בשירותים המוצעים בו.   המשתמש לא יעלה לאתר תוכנה ו/או קוד מחשב ו/או וירוסים, סוסים טרויאנים וכן כל תוכנה או יישום ממחשב נוסף אשר עלול להשפיע על התנהלותו התקינה של האתר.

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית שלא לאפשר העלאת תכנים או להסיר מידע או תוכן מהאתר אשר מפר את האמור לעיל על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי לתת למשתמש הודעה מראש. למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת האתר בשל פעולה כאמור.

חסימת משתמש  –  הנהלת האתר רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת, להפסיק ו/או לדרוש ממשתמש לחדול משימוש באתר ו/או בשירותים, כולם או חלקם, בקרות מעשה ו/או פעולה בניגוד לאמור בהסכם זה, לרבות עדכוניו מעת לעת, ו/או בניגוד להוראות כל דין ו/או מכל סיבה אחרת.

המידע באתר

שינוי האתר והשירתוים שבו  –  הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות, להוסיף, להפסיק, להסיר את השירותים ואת התכנים המצויים באתר, לרבות המראה, התמונות, העיצובים, התוכנות, היישומים, המוצרים, הכתבות, הטקסטים, הקישורים לאתרים אחרים ו/או כל דבר האחר המצוי באתר, כולם או חלקם ו/או להשהות את פעילות האתר, במלואם או בחלקם, באופן זמני או קבוע, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת ומבלי שתידרש לספק נימוק ו/או הסבר לכך.   המשתמש באתר אינו מורשה להכניס שינויים בפריטי המידע, התוכנה, המוצרים ו/או השירותים ו/או כל דבר אחר שבאתר.

שימוש באתר

אין להשתמש ב"אתר מטיילים" כל שימוש מלבד ביצוע הזמנה ורכישה של השירותים השונים ו/או קבלת מידע לגביהם.   התמונות כמו גם התיאורים בטקסטים, בכתבות, בתכניות הטיולים ובמוצרים השונים ב"אתר מטיילים" הינם להמחשה בלבד ואין הם מהווים התחייבות כלשהי מצד הנהלת האתר.

עדכון מחירים  –  מחירי המוצרים ו/או השירותים באתר, עשויים להתעדכן ולהשתנות מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת.

פרטיות   –  הפרטים האישיים שמוסר המשתמש בעת ההזמנה, כמו גם פרטי הרכישות שיבצע, יישמרו במאגר המידע של "אתר מטיילים".   "אתר מטיילים" לא יעביר את פרטיו האישיים של המשתמש לצד שלישי זולת לספקי השירותים וזאת רק על מנת להשלים פעולות פנייה שביצע המשתמש באתר.

אבטחת מידע  –  השמירה על פרטיותכם חשובה לנו מאוד. אתר "מטיילים" מנוהל בצורה מיומנת ומבוקרת, תוך הקפדה, ככל האפשר, על שמירת המידע שהתקבל. הפרטים שהנכם מכניסים משמשים לצורך ביצוע ההזמנה ושליחת הקבלה.   סליקת האשראי מתבצעת באמצעות חברות סליקה חיצוניות העומדות בתקן הסליקה העולמי PCI , ובהתאם למדיניות שמירת הפרטיות שלהן.

"אתר מטיילים" מקדיש משאבים ונוקט אמצעים רבים על מנת לשמור על חיסיון המידע האישי של הגולשים והמזמינים ובכלל זה אמצעי התשלום, וכן, על מנת למנוע חדירה לאתר ולמאגרי הנתונים אשר בו ולסכל פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים וחדירות לאתר באופן מוחלט.

הנהלת "אתר מטיילים" לא תישא בכל אחריות בשל כל חשיפה, אבדן או גניבה אשר ייגרמו למשתמש במקרה של גישה לא מאושרת או תקיפת האתר ו/או גניבת פרטי המשתמשים, לרבות פרטי אמצעי התשלום אשר סיפקו.   המשתמש ו/או המזמין באתר מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד "אתר מטיילים" ו/או מי מטעמו עקב פגיעות, חדירות ו/או שיבושים ו/או גניבה כאמור.