תקנון הזמנות, תנאי כלליים למכירת מוצרי תיירות ותנאי הרשמה להשתתפות בטיולים

קריאה והכפפה לתקנון  –  טרם ביצוע ההזמנה, נא קרא/י בקפידה את התנאים והנהלים המובאים להלן, אשר מהווים חלק בלתי נפרד מעסקת המכר של השירותים של "אתר מטיילים", שכן זכויותיך וחובותיך נקבעים על פיהם.

כל שימוש ו/או הזמנה ו/או הרשמה ב"אתר מטיילים",  מהווה הסכמה מוחלטת ובלתי חוזרת של הנוסע וכל מי מטעמו לכל האמור בתנאים אלו ולכך שלא יהיו לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה במישרין ו/או בעקיפין נגד "אתר מטיילים" ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליה ו/או מי מטעמה, אלא על פי המפורט בתקנון זה. לא תישמע כל טענה של מזמין/משתתף כי לא קרא תנאים אלו ו/או כי לא הופנתה תשומת ליבו אליהם קודם ביצוע הזמנת השירותים.

תנאי השימוש באתר ותקנון ההזמנות וההרשמה לטיולים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הם מיועדים לשני המינים ולכל מגדר באשר הוא.

הצהרת בריאות בעת ההרשמה

 • הנני מצהיר/ה כי כי בעת ההרשמה לטיול ידוע לי שהטיול הכרוך בפעילות אתגרית המוגדרת גם כספורט אתגרי, לרבות טרקים רגליים ארוכים הכרוכים במאמץ פיזי ואתגר וכי נדרש כושר גופני מתאים.
 • הנני מצהיר/ה כי קיבלתי את כל המידע לגבי אופי הטיול, המסלול, רמת הקושי והאתגרים הצפויים, וכן, שאני מבין/ה רמת הסיכון.   הנני מצהיר/ה כי הנני מודע/ת לסיכונים הכרוכים בטיול.
 • הנני מצהיר/ה שמצב בריאותי הגופני והנפשי מאפשר לי להשתתף בטיול זה ובמאמץ הכרוך בו, שאני מיומן/ת לבצע את הפעילות שבטיול אליו נרשמתי, וכי אין לי כל מניעה לצאת ולהשתתף בטיול שכזה.
 • ידוע לי כי עלי להודיע ל"גילי ששון  –  טיולים והרפתקאות", על כל מגבלה פיזית ו/או בריאותית ו/או נפשית ו/או כל מגבלה אחרת שהיא, שיש בה כדי להכביד ו/או להקשות על השתתפותי בטיול.   לעניין זה חלה על הנוסע חובת הגילוי הקבועה בחוק חוזה הביטוח.
 • ידוע לי כי על סמך הצהרתי זו "גילי ששון  –  טיולים והרפתקאות" מאשרת את השתתפותי ולכן הנני מתחייב/ת בזאת לעדכן את "גילי ששון – טיולים והרפתקאות" על כל שינוי שיחול במצבי עד למועד היציאה ובמהלך הטיול.
 • ידוע לי כי כל תקלה ו/או הוצאות ו/או הפסדים ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש שיגרמו לי כתוצאה ממצבי הרפואי ו/או הנפשי, יחולו עלי בלבד.
 • ידוע לי כי "גילי ששון  –  טיולים והרפתקאות" לא תישא בכל אחריות לכל תקלה ו/או הוצאה ו/או נזק לגוף או ו/או לרכוש שיגרמו לי כתוצאה ממצבי הרפואי ו/או הנפשי וכי לא אבוא בכל טענה. ידוע לי כי לא תתקבלנה טענות בנדון, בדיעבד.
 • הנני מודע/ת לכך שאם מסיבה כלשהיא (כולל רפואית) אאלץ לעזוב את הטיול במהלכו, יהיה מקום הטיול אשר יהיה, כל ההוצאות הכרוכות בכך יחולו עלי.

הרשמה לטיולים  –  על מנת להירשם ולהצטרף לטיול, יש למלא טופס הזמנה והרשמה באתר.  בעת ביצוע הזמנה באתר, לאחר בחירת המוצר/השירות/הטיול, יהיה עליכם להזין את הפרטים האישיים ואת פרטי אמצעי התשלום. אנא הקפידו על הזנת פרטים מדויקים.

למען הסר ספק, הגשת בקשה להרשמה לטיול, דינה כבלתי חוזרת וכמחייבת. לפיכך, ביטולה יהיה כפוף לתנאי הביטול המפורטים בתוכנית הטיול המעודכנת, אותה חובה על המטייל לדרוש ולקבל לפני ההרשמה.

מייד לאחר מילוי טופס ההרשמה באתר על המטייל/נרשם לרכוש ביטוח רפואי כמפורט בתנאי ההרשמה. עם ההרשמה ועד 3 ימים אחריה, יש להעביר לידי "גילי ששון  –  טיולים והרפתקאות" צילום דרכון בתוקף וטופס תאום ציפיות מלא וחתום והעתק של אישור רכישת הביטוח. אי מסירת מסמכים הנ"ל, בזמן, עשויה להיחשב כביטול השתתפות בטיול על ידי המטייל/נרשם ויחולו עליו תנאי הביטול המפורטים בתכנית הטיול.

לאחר ביצוע ההזמנה, נמצאת ההזמנה בתהליך בקשה עד לאישור ההרשמה בשיחה מול נציג מכירות של "גילי ששון  – טיולים והרפתקאות". במידה וקיימת אי התאמה בין המחירים המפורטים באתר "מטיילים" לבין המחירים הקיימים במועד ההזמנה, יהיה המחיר שיומצא למזמין על ידי נציג המכירות, המחיר הקובע. במקרה של שינוי כאמור, תינתן ללקוח אפשרות לבטל את ההזמנה ללא חיוב.

החיוב והתשלום בעבור הטיול יעשה רק לאחר אישור ההזמנה על ידי נציג מכירות של "גילי ששון  –  טיולים והרפתקאות" ולאחר הכרזת הטיול כיוצא.

כל טעות הנעשית על ידי המשתמש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות טעות בבחירת יעד הטיסה, מס הכרטיסים/מטיילים/נוסעים ו/או כמות השירותים המוזמנים ו/או טעות בהקשת גילאי ושמות הנוסעים, תהיה באחריות המשתמש/המזמין בלבד. "גילי ששון  –  טיולים והרפתקאות" ו/או ספקי השירותים האחרים לא יישאו בכל אחריות כלשהי במישרין ו/או בעקיפין במידה והזמנת המשתתף לא תיקלט במערכת מכל סיבה שהיא ו/או לכל תקלה טכנית ו/או אחרת המונעת מהמשתמש לרכוש את השירותים באמצעות האתר.

הקשת פרטי רכישה כוזבים, לרבות פרטי כרטיס אשראי שאינו בתוקף או שאין למשתמש באתר זכות להשתמש בו, מהווים עבירה פלילית.   נגד משתמשים המוסרים פרטים כוזבים ינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות בגין נזקים שיגרמו ל"גילי ששון  –  טיולים והרפתקאות" ו/או למי מספקי השירותים האחרים ו/או למי מטעם אלו, שנפגעו עקב ו/או בקשר למסירת הפרטים הכוזבים.

עצם הירשמותו של מטייל/מזמין לאחד הטיולים של "גילי ששון  –  טיולים והרפתקאות", ו/או תשלום מקדמה, ו/או מתן פרטי כרטיס אשראי, ו/או עצם השתתפותו של המטייל בטיול או בחלק ממנו, מהווים ומבטאים את הסכמתו המלאה והמפורשת של המטייל/המזמין לכל התנאים המפורטים בתקנון זה ו/או באתר זה, בדף הטיול והמסלול, בטופס הרישום ובמחירון.   תוכנית הטיול המעודכנת והמחייבת, תימסר למטייל עם ההרשמה וחובתו לבקש תוכנית זו.

הכרזת הטיול "כיוצא"  –  קיום הטיול הינו על תנאי, עד להכרזת הטיול כ"יוצא" ושליחת הודעה לנרשמים במייל או באמצעים אחרים. במועד זה יגבה התשלום בעבור הטיול, באמצעות אמצעי התשלום שנמסר העת ההרשמה. כל ביטול של השתתפות בטיול על ידי המטייל/מזמין בכל מועד שהו לאחר ביצוע ההרשמה לטיול, כולל בפרק הזמן שבין ההרשמה להכרזת הטיול כיוצא, הינו בהתאם לתנאי הביטול המפורטים בתכנית הטיול.

מחיר הטיול ותשלום  –  המחירים המפורסמים באתר "מטיילים" הינם מחירים משתנים, בהתאם למדיניות המחירים של "גילי ששון  –  טיולים והרפתקאות". המחירים באתר "מטיילים" מתייחסים להזמנה מקוונת דרך האתר בלבד ולא בהזמנה טלפונית או בהזמנה פנים אל פנים.   המחירים הם ליוצאים ושבים יחד כקבוצה. מחירי הטיולים מבוססים על תעריפי עלות השירותים, ההיטלים, המיסים, האגרות ושערי החליפין בארץ ובחו”ל, כפי שהיו ידועים ל"גילי ששון  –  טיולים והרפתקאות" בעת פרסום הטיול.

מובהר בזאת כי ממועד ההרשמה לטיול ועד לתאריך היציאה בפועל, עשוי מחיר הטיול להשתנות, בשל שינויים בעלות של אחד או יותר ממרכיבי הטיול, לרבות שינוי בשערי המטבע, תעריפי הטיסות, דלק, מיסי נמל, היטלי ביטחון, שרותי קרקע, לינה, תחבורה, הסעדה, הדרכה, כניסה לאתרים ולשמורות, אופרציה ו/או כל מרכיב אחר בטיול ו/או היטל אחר. לגילי ששון  –  טיולים והרפתקאות" שמורה הזכות לעדכן את מחיר הטיול בהתאם לשינויים ברכיבי הטיול. כל שינוי בעלות הטיול, לאחר ביצוע ההרשמה על ידי המשתתף/המזמין ועד לתאריך היציאה לטיול בפועל, גם אם שינויים אלו יחולו ברגע האחרון, יחול על המשתתף/המזמין עצמו וחשבונו יחויב בהפרש, גם אם בוצע תשלום חלקי או מלא בעבור הטיול.

מחירים הנקובים במטבע חוץ, ייגבו על פי שער מכירת מט"ח הגבוה של אותו מטבע, כפי שנקבע בסוף יום העסקים שקדם למועד ההרשמה או מועד הכרזת הטיול כ"יוצא" וביצוע הגביה, הגבוה מבניהם, וכפי שפורסם בעיתון יומי בישראל. עם זאת, מועד החישוב הסופי, הינו כשבועיים לפני היציאה לטיול. "גילי ששון  –  טיולים והרפתקאות" שומרת לעצמה את הזכות לתיקון שער החליפין במידה וחלו שינויים של-2% לכל הפחות בערך שער החליפין מיום פרסום הטיול.

ביטוח נסיעות  –  התשלום בעבור הטיול אינו כולל ביטוח נסיעות לרבות ביטוח רפואי, או כל ביטוח אחר. מובהר בזאת כי "גילי ששון – טיולים והרפתקאות" אינה רוכשת ביטוחי נסיעות בעבור משתתפי הטיול.

מיד עם ההרשמה לטיול, ולאחר שהטיול מוכרז כיוצא, חובה על המזמין/מטייל לרכוש על חשבונו ובאופן עצמאי ונפרד, פוליסת ביטוח רפואי ונסיעות, למשך כל תקופת הטיול.   בנוסף על הכיסוי הרפואי הרגיל, יש לוודא שהביטוח כולל את הכיסויים הבאים: מטען – אובדן ונזק לציוד, ספורט אתגרי, איתור וחילוץ אווירי, תאונת דרכים, הטסה רפואית, אשפוז וניתוחים, וכן, כיסוי להחזר כספי של עלות הטיול במקרה של ביטול השתתפות של המטייל בטיול מסיבות מוצדקות. אי רכישת פוליסת ביטוח כמופרט לעיל, מייד עם הזמנת הטיול חושפת המזמין לתשלום דמי ביטול ללא הגנה וכיסוי.

רכישת ביטוח הנסיעות היא באחריות המטייל/המזמין וכי "גילי ששון – טיולים והרפתקאות" פטורה מכל אחריות לנזק / אובדן / הפסד שמקורו בהעדר פוליסת ביטוח נסיעות בעבור המטייל. מובהר בזאת כי "גילי ששון – טיולים והרפתקאות" פטורה מכל אחריות לפגם או חוסר כלשהו במידה וקיים בפוליסה המשווקת על ידי חברות הביטוח ואין היא נושאת באחריות מכל סוג ומין שהוא בקשר לפוליסות הביטוח.  בכל מקרה המגיע לכדי תביעה יש לפנות ישירות אל חברת הביטוח לפי מספר הטלפון המופיע בפוליסה שבידיכם.

סירוב לרישום  –  "גילי ששון  –  טיולים והרפתקאות" אינה מתחייבת כי הזמנתו של המשתמש ו/או בקשה להרשמה לטיול תענה על ידה ו/או על ידי ספקי השירותים האחרים ו/או כי תינתן לה עדיפות כלשהי על פני הזמנות אחרות לרבות מאוחרות יותר. "גילי ששון  –  טיולים והרפתקאות" שומרת לעצמה את הזכות לדחות בקשה להרשמה או לבטל את הרשמתו של משתתף, אשר על פי שיקול דעתה אינו מתאים להימנות עם משתתפי הטיול ו/או מצבו הבריאותי או הנפשי אינו מאפשר את השתתפותו בטיול ו/או התנהגותו  ו/או עלולה להפריע למהלך התקין של הטיול ו/או לפגום בו, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל צורך לנמק עמדתה.

תשלום  –  במידה והמטייל/ת לא ישלם את התשלומים עליהם הסכים/ה והתחייב/ה, אם מבחינת סכום התשלום הכולל, אם מבחינת המועד לתשלום ואם מבחינת תשלום דמי הביטול, "גילי ששון טיולים והרפתקאות" רשאית לחייב את כרטיס האשראי שלו.

ביטול השתתפות בטיול  –  מטייל/מזמין המבקש לבטל את השתתפותו ו/או לשנות את תאריכי שירותים/הטיולים אותם הזמין, יעשה זאת באמצעות הודעה בכתב בלבד שתועבר בדואר או במייל לידי "גילי ששון  –  טיולים והרפתקאות".  מועד הביטול יחשב לפי יום קבלת ההודעה.   מטייל/מזמין שהודעתו על ביטול השתתפות בטיול התקבלה, יהיה זכאי להחזר תשלום, לפי העניין, בקיזוז דמי ביטול כמפרט להלן (אשר לא יוחזרו לנוסע):

 • טרם עברו 7 ימים מיום ההרשמה ובנוסף נותרו יותר מ-60 ימים לפני מועד הטיול – דמי ביטול בגובה 100 ש"ח.
 • עברו 7 ימים או יותר מיום ההרשמה ובנוסף נותרו 61 ימים או יותר, לפני מועד הטיול – דמי ביטול בגובה 500 ש"ח.
 • נותרו פחות מ-61 ימים לפני היציאה ועד 46 ימים לפני היציאה  –  דמי הביטול בגובה 900 ש"ח.
 • נותרו פחות מ-46 ימים לפני היציאה ועד 22 ימים לפני היציאה  –  דמי הביטול בגובה 60% ממחיר הטיול.
 • נותרו פחות מ-22 ימים לפני היציאה ועד 11 ימים לפני היציאה  –  דמי הביטול בגובה 80% ממחיר הטיול.
 • נותרו פחות מ-11 ימים לפני הטיול – מלוא מחיר הטיול.

יום יציאת הטיול אינו נספר למניין ימי הביטול/שינוי.   חובת המזמין/המטייל/המבטל לוודא שבקשתו התקבלה.

דמי הביטול המפורטים להלן לא יהיו תקפים לטיולי קבוצות סגורות או טיולים אשר פורטו לגביהם, אם פורטו לגביהם, בפרסום נפרד דמי ביטול מיוחדים ו/או שונים מהמצוין בתנאים אלו.

כל החזר כספי המגיע למטייל בגין ביטול, לא יכלול הוצאות שכבר נעשו בגין הטיול כגון הנפקת אשרות, הזמנת טיסות ושירותים ו/או תשלומים לא חוזרים אחרים.   ההחזר יעשה תוך 30 יום ממועד הביטול, בערכי המט"ח ביום ההחזר או בערכי המט"ח מיום ביצוע ההזמנה, לפי הערך הנמוך מבניהם.

מובהר בזאת שחובה על המזמין ובאחריותו לרכוש על חשבונו ביטוח נסיעות הכולל ביטוח דמי ביטול הזמנה, מייד עם ההרשמה לטיול וביצוע התשלום.   "גילי ששון טיולים והרפתקאות" אינה תישא באחריות להפסד שיגרם ללקוח כתוצאה מאי רכישת ביטוח נסיעות ולא תתקבלנה כל טענה בעניין.

בכל מקרה אין בתקנון הנ"ל כדי לגרוע מהוראות חוקי הגנת הצרכן או כדי להוסיף עליהם.

גודל קבוצה וביטול קיום הטיול  –  מספר המשתתפים המינימאלי בטיול מצוין בדף הטיול ובתכנית המעודכנת.   ביצוע הטיול מותנה בהרשמה של מספר משתתפים מינימאלי זה.

"גילי ששון  –  טיולים והרפתקאות" שומרת לעצמה את הזכות, ורשאית לבטל ו/או לשנות כל חופשה ו/או טיול המפורסם על-ידה (כולל טיול המוגדר כטיול "מובטח") ו/או לדחות את מועדם, באם מספר המשתתפים אינו מצדיק את ביצועם ו/או מכל סיבה אחרת, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל צורך לנמק עמדתה.

במידה והטיול יבוטל על-ידי "גילי ששון  –  טיולים והרפתקאות" יוחזר למטייל/מזמין התשלום במלואו וללא כל פיצוי כספי כלשהו, מעבר לסכום ששולם על ידו. הכספים ששולמו, יוחזרו באמצעות העברה בנקאית או באותה דרך שבה שולמו ובאותו שער חליפין על פיו שילם המזמין. במקרים בהם הדבר מתאפשר תוצע למזמין טיול/חופשה חלופית לבחירתו.

במקרה של ביטול כתוצאה מגורם חיצוני ו/או כוח עליון, יוחזר למטייל/למזמין התשלום, למעט הוצאות שכבר שולמו על ידי "גילי ששון  –  טיולים והרפתקאות" ושאינם ניתנים להשבה.

הודעה על ביטול הטיול תימסר למטיילים בהודעת מייל או בשיחת טלפון לאחר קבלת ההחלטה על ביטול הטיול. ההחזר יועבר למזמין/מטייל עד 30 יום ממועד הביטול, בכפוף להסדרי התשלום שנעשו עמו.

מניין ימי הטיול  –  מספר ימי הטיול המפורסם בתוכנית הטיול כולל בתוכו את יום היציאה מהארץ ואת יום החזרה לארץ, גם אם בימים אלו לא נכללים סיורים או כל תוכן נוסף. יתכנו שינויים במספר ימי הטיול עקב שינוי בלוח זמני הטיסות ו/או שינויים בלתי צפויים אחרים בתוכנית הטיול.

במקרה של שינוי במספר הימים ו/או בתכנית, יחויב המזמין/המטייל בתשלום נוסף, בהתאם לעלות בפועל שתתווסף ל"גילי ששון  –  טיולים והרפתקאות". מובהר בזאת כי השינוי לא יהיה באופן יחסי למספר ימי הטיול שהופחתו או נוספו, כי אם בהתייחס לעלות בפועל שנוספה עקב השינוי.

מועדי היציאה והחזרה הסופיים של הטיול ייקבעו עם קבלת לוח הזמנים המדויק מחברות התעופה.

קבלת מסמכי נסיעה  –  חובתו של המטייל/מזמין לבדוק את מסמכי הנסיעה עם קבלתם ולוודא כי כל המסמכים הרלוונטיים בידיו (כרטיסי טיסה, אשרות, ביטוחים, שוברים, הזמנות וכדומה) וכי כל הפרטים הרשומים בהם תואמים את ההזמנה והפרטים בהם נכונים.

עזיבת הטיול באמצע  –  מטייל/נוסע אשר לא יופיע לטיול במועד ו/או איחר בהגעה ו/או יימנע מיציאה לטיול מסיבה רפואית ו/או אי התאמה לאופי הטיול ו/או מכל סיבה שהיא, יחויב בתשלום דמי ביטול בשיעור של 100% ממחיר הטיול.

מטייל/נוסע שיפסיק השתתפותו בטיול לאחר היציאה לטיול מסיבה רפואית ו/או אי התאמה לאופי הטיול ו/או מכל סיבה אחרת, לא יהיה זכאי לקבל החזר כלשהו של כספים ששולמו על ידו. לא יוחזרו כספים מכל סיבה שהיא עבור כל חלק של טיול או אירוע בו לא השתתף הנוסע/מטייל, לרבות סיור, קטע מסיור, מסלול בו לא נסע, ארוחות שלא נוצלו, בתי מלון, כניסה לאתרים, אטרקציות וכיו”ב.

כל ההוצאות הכרוכות בעזיבת הקבוצה במהלך הטיול יחולו על המטייל/נוסע, לרבות לינה, כלכלה, תחבורה, טיסות, אשרות ו/או כל הוצאה אחרת.

נציגי "גילי ששון טיולים והרפתקאות" ו/או נציגיה ו/או שלוחיה ו/או כל אחד אחר אינם מוסמכים להחזיר או להבטיח החזרת כספים כלשהם או להסכים לכל סטייה מהתנאים המפורטים לעיל.

הרחקת מטייל מהטיול  –  "גילי ששון  –  טיולים והרפתקאות" רשאית להפסיק את השתתפותו של מטייל/נוסע במהלך טיול אם לדעתה המשך השתתפותו פוגעת ו/או מפריעה למהלכו התקין של הטיול ו/או התנהגותו או מצב בריאותו אינם מתאימים לאופי הטיול, או עלולים לפגוע במטייל עצמו או במטיילים אחרים, וזאת ע"פ שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט שלה ושל מדריך הטיול.

במקרה של הפסקת השתתפות כאמור, תיבדק אפשרות של החזר כספי של החלק היחסי של הסכום ששולם על ידו בגין הטיול בניכוי ההוצאות שיגרמו לה בשל הפסקת השתתפותו כאמור לרבות הזמנות שנעשו, דמי ביטול וכל הוצאה אחרת הנובעת מהרשמתו לטיול.

אשרות ודרכונים  –  באחריות המטייל/נוסע (כולל קטין) לוודא שברשותו דרכון בתוקף לפחות ל-6 חודשים קדימה ממועד היציאה של הטיול, שהדרכון אינו קרוע או פגום באופן כלשהו ושנותרו בו מספיק עמודים פנויים לחותמות מקומיות במדינות היעד. במידה וברשות המטייל/נוסע דרכון שאינו ישראלי, יש לציין זאת בפני "גילי ששון  –  טיולים והרפתקאות" בעת ההרשמה. במידה והמטייל/נוסע מחזיק תעודה מסוג אחר, כגון תעודת מעבר (LAISSEZ PASSER) ו/או כל מסמך אחר, חובה עליו לדווח על זאת מראש ל-"גילי ששון  –  טיולים והרפתקאות" בטרם ההרשמה ו/או כל התחייבות הכרוכה בדמי ביטול. לתשומת לב: חובה על אזרח ישראלי, בין אם הוא נושא אזרחות אחת או יותר, להיכנס ולצאת מגבולות המדינה באמצעות דרכון ישראלי בלבד.

באחריות המטייל/נוסע לוודא שברשותו אשרות (ויזות) ו/או כל מסמך דרוש אחר (כמו במקרה של נוסעת בהריון) לשם ליציאתו מהארץ וכניסתו לכל המדינות שבתכנית הטיול/נסיעה (גם כאשר הטיפול בהנפקת המסמכים והאשרות נמסר לידי "גילי ששון  –  טיולים והרפתקאות"). יש להתעדכן במשרדנו מהו לוח הזמנים המומלץ להגשת בקשה לאשרות כניסה לגבי כל תוכנית.

מבוגר הטס עם ילד קטין שאיננו ילדו שלו ואפילו וקיימת שייכות משפחתית, חייב להציג בדלפקי הבידוק לטיסה מסמך נוטריוני המאשר כי הורה הילד יודע ומאשר את הטסת הילד עם הנוסע המבוגר הנ"ל, אחרת לא יתקבלו לטיסה.

לתשומת לב: הכניסה למדינות השונות הינה בהתאם לזהות הנכנס ודין המדינה שעשוי להשתנות מעת לעת. במדינות שונות (כדוגמת ארה"ב, תאילנד ועוד) תוקף האשרה אינו זהה לתקופת השהייה המותרת. על המטייל/נוסע לשים לב לתקופת השהייה המותרת הניתנת לו, בעת ביקורת הדרכונים, ולוודא את התאמתה לתכנית הטיול.

האחריות להנפקת הדרכון, האשרות (ויזות) וכלל המסמכים הנדרשים לשם יציאה מישראל וכניסה לארצות היעד, והאחריות לתקינותם של מסמכים אלו הינן בידי המטייל/נוסע בלבד, לרבות תשלום אגרות והיטלים.

"גילי ששון  –  טיולים והרפתקאות" אחראית לכל נזק ו/או הוצאה שיגרמו למטייל/נוסע בגין אי טיפול ו/או העדר מסמך נדרש ככל שיהיה ו/או בגין העדר תקינות של מסמך שכזה, לרבות נזקים והוצאות הנגרמות כתוצאה מסירוב של מדינה כלשהי להנפיק למטייל/נוסע אשרה (ויזה) מכל סיבה שהיא ו/או ביטול האשרה ו/או שינוי האשרה ו/או אי התרת כניסתו לארץ זו או אחרת מכל סיבה שהיא.   כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו למטייל/נוסע הינן באחריות המטייל/הנוסע בלבד ויחולו עליו.

נזקים והוצאות שנגרמו ל-"גילי ששון  –  טיולים והרפתקאות" ו/או ספקי הטיול כתוצאה מביטול השתתפות בטיול ו/או עזיבת הטיול בשל העדר אשרות ומסמכים תקינים, ישולמו מיידית, על ידי המטייל/נוסע וזאת בנוסף לאמור בדמי הביטול. בנוסף, ומבלי לפגוע במחויבותו הנ"ל של המטייל/נוסע, תהיה "גילי ששון  –  טיולים והרפתקאות" רשאית לגבות סכומים אלו באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר המזמין/המשתמש ו/או בכל אופן אחר.

תשומת לב הנוסע מופנית לכך שהתנאים האמורים לעיל לעניין אשרות ודרכונים הינם תנאים בסיסיים לאפשרות הנוסע לרכוש את השירותים מ-"גילי ששון מ –  טיולים והרפתקאות" ואין בלתם.

תכנית הטיול –  תוכניות הטיולים אותם אנו מציעים מתוכננות בקפידה רבה ונעשות מתוך היכרות מעמיקה עם יעד הטיול ואתריו, מקצועיות, וניסיון רב-שנים שצברנו בהובלת קבוצות וטיולים בארץ ובחו"ל.  רצוננו הוא לקיים את הטיולים כפי שהם מוצגים בתכניות המפורסמות.

יחד עם זאת, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבצע שינויים בתכניות הטיולים (גם תוך כדי התנהלות הטיול עצמו), לרבות בסדר הפנימי של האתרים, במועדי הטיסות, בשירותי הקרקע, באמצעי התחבורה, בסידורי ומקומות הלינה, במתכונת הארוחות והכלכלה, בהדרכה, בביטול או שינוי של אתרים ו/או חלקים מהתכנית ו/או בגורמים אחרים המרכיבים את הטיול ו/או פגיעה ברמת השירותים המובטחת, עקב אירועים או נסיבות אשר אינם בשליטתנו (לעיתים בזמן אמת), כגון תנאי מזג האוויר, סגרים, חסימות דרכים, פעילות צבאית או משטרתית, עבודות סלילה, מגיפות עולמיות, אסונות טבע, תאונות, הוראות של השלטונות המקומיים, טקסים, אירועים, שיקולים בטיחותיים, התאמת המסלול לאופי הקבוצה, תנאי השטח ו/או תקלות ועיכובים בלתי מתוכננים אצל ספקי השירותים של הטיול וכדומה.

ההחלטה על עריכת שנויים במסלול ובתכנית הטיול הינה בלעדית של מדריך הטיול בפועל לפי מיטב הבנתו ושיקוליו המקצועיים, בהתאם למצב בשטח, גם תוך כדי ויתור על אתרים וחלקים המצוינים בתוכנית הטיול, ובלבד שהדבר ישרת את טובת הקבוצה והתנהלות הטיול והצלחתו.

המשתתפים מתבקשים לקבל זאת כחלק מאופי הטיול, לגבות את מדריך הטיול ולקבל את החלטותיו בפתיחות ובגמישות. אנא, קבלו זאת ברוח טובה, בסבלנות ובהומור, וראו זאת כחלק בלתי נפרד מחוויית הטיול וההיכרות עם הארצות בהן אנו מטיילים. אנו מצידנו נעשה הכל כדי שהטיולים יהיו מוצלחים.

שינויים בתכנית הטיול עשויים להביא להוצאות כספיות נוספות ולעליה במחיר הטיול אשר תחול ותשולם על-ידי המשתתפים/מטיילים. מובהר בזאת ששינויים בתכנית במהלך הטיול בשל אחת או יותר מהסיבות המפורטות למעלה ו/או כל סיבה אחרת אינם מזכים בהחזר כספי כלשהו.

לתשומת לב: רמת וטיב השירותים בטיולים שונה ומשתנה בכל טיול וטיול.   על המזמין/משתתף לוודא היטב טרם ההרשמה לטיול את טיב תנאי הטיול ורמת השירותים הכלולים בו, לרבות, טיסות, תחבורה, לינה, כלכלה, הדרכה וכל תנאי הקשור בטיול. במדינות שונות הקריטריונים של שירותי התיירות וכן אמינות וטיב שירותים אלה אינם כמו אלה המוכרים לנו, ויש לקחת עובדה זו בחשבון.

סיורי בחירה  –  סיורי הבחירה נמכרים ומבוצעים על ידי ספקים מקומיים ו/או נציגים מטעמם, אינם כלולים במחיר הטיול וכרוכים בתשלום נוסף ישירות לספק המקומי (או לנציגים מטעמו) שמארגן סיורים אלו. ל-גילי ששון  –  טיולים והרפתקאות" אין כל חלק בסיורי בחירה אלו והיא אינה נושאת באחריות מכל מין וסוג שהוא בגין סיורי בחירה אלו ו/או לכל הקשור לגביהם.

לינה

סוג הלינה ודרוג המלון  –  אופי הלינה ומקומות האירוח הינו בסיווג ובדרגה בהתאם לפרסום בתוכנית הטיול ובהתאם לדירוג ולסטנדארט המקובל במחוז היעד, שנקבע על פי הקריטריונים המקובלים באותו מקום ושהינו שונה ממדינה למדינה.

מיקום המלון  –  מיקום אתרי הלינה והמלונות בטיולים נבחר בקפידה והינו מושפע משקלול של פרמטרים רבים כמו סוג הלינה, הדירוג, המחיר וההתאמה לאופי ותכנית הטיול, כך שיכולים הם להיות במרכזי הערים ו/או בפרברי הערים ו/או מחוץ לערים ו/או במקומות מרוחקים, בכל לפי החלטתה הבלעדית של "גילי ששון  –  טיולים והרפתקאות".

החלפת זהות המלון  –  טיולים בהם פורסמו שמות של מלונות ו/או בתי אירוח ספציפיים, "גילי ששון  –  טיולים והרפתקאות" תעשה כל שביכולתה להלין את משתתפים במקומות הלינה הללו. אולם יתכנו שינויים בשל הזמנת יתר שביצע מקום הלינה. במקרה כזה אנו שומרים לעצמנו את הזכות להסדיר מקום לינה חלופי באזור או לעתים מחוץ לאזור. במקרה שכזה, מקומות הלינה החלופיים יהיו ברמה דומה לאלו המפורסמים בתכנית הטיול. מובהר ומודגש בזאת כי זהות המלון ו/או מקום הלינה, להבדיל מרמתו המובטחת, איננה חלק מהתחייבות "גילי ששון טיולים  –  והרפתקאות" מאחר ויתכנו שינויים של “הרגע האחרון” גם לאחר יציאת הקבוצה מהארץ מסיבות שאין לנו את השליטה עליהן. במקרה שנוצר מצב בו לא ניתן להלין את המשתתפים במקום לינה בהתאם לרמה המובטחת, אזי העברה למקום לינה בדרגה נמוכה יותר יזוכה הנוסע בהפרש המחיר, במידה וקיים ובמידה שיושב ל"גילי ששון  –  טיולים והרפתקאות" מידי הספק המקומי בחו"ל ו/או המלון.

הפקדת פרטים מזהים  –  בבית המלון יידרש המטייל להפקיד פרטי הדרכון ואת פרטי כרטיס אשראי בינלאומי כעירבון לצורך קבלת החדר.

סוג החדר  –  הלינה בחדרים הינה בהתאם למפורט בתכנית הטיול, על פי רוב 2-3 מטיילים בחדר.   החדרים הינם על-פי רוב חדרים לזוג, לעתים עם מיטה זוגית אחת המורכבת מיחידה אחת שאינה ניתנת להפרדה. לעיתים משתי מיטות יחיד נפרדות הצמודות זו לזו לכדי מיטה זוגית אחת, כפי שיקבע על ידי בית המלון. אין באפשרות "גילי ששון  –  טיולים והרפתקאות" להתחייב על סוג המיטות מראש, אף אם נתבקשה מראש.

בהזמנת חדר ל-3 ו/או ל-4, תיתכן אפשרות שתוכנס מיטה או מיטות נוספות (לעיתים מיטה מתקפלת או ספה נפתחת) לחדר זוגי הכל לפי המצאי ושיקול הדעת הבלעדי של המלון ואין באפשרות "גילי ששון  –  טיולים והרפתקאות" להבטיח חדר גדול יותר ו/או מיטה אחרת במקרה זה.

גיל הילד  –  מטייל/משתתף שימסור בעת ביצוע ההזמנה מידע שגוי על גילו של ילד בחדר הורים על מנת לקבל מחיר מוזל יותר, יחויב במקום עבור ההפרש במחיר מלא על פי מחירון המלון, ללא אפשרות לקבלת החזר.

חדר למטייל יחיד  –  למטייל יחיד הנרשם לטיול מומלץ להזמין חדר ליחיד. הזמנת חדר ליחיד הינה בתוספת תשלום בנוסף למחיר הטיול. חדר ליחיד יתכן ויהיה קטן יותר ושונה מחדר זוגי. מטייל המעוניין בחדר ליחיד חייב להזמינו מראש בעת ההרשמה לטיול. "גילי ששון  –  טיולים והרפתקאות" אינה מתחייבת לקבל או לאשר הזמנת חדר ליחיד לכל נוסע שיבקש זאת.

מטייל יחיד המעוניין לחלוק את החדר עם מטייל יחיד אחר, מתבקש לעדכן ולציין זאת בטופס ההרשמה. "גילי ששון  –  טיולים והרפתקאות" תנסה לעשות צירוף שכזה אך אינה יכולה להבטיח התאמת גיל ו/או עישון ו/או כל התאמה שהיא בין שותפים לחדר. במקרה ולא יתאפשר לצרף מטיילים בודדים לחדר משותף, יחויב המטייל בתוספת תשלום עבור חדר ליחיד בנוסף למחיר הטיול.

מטייל יחיד, אשר נמצא לו שותף לחדר ולפני היציאה ביטל שותפו את הטיול ו/או ביקש שותפו סידור לינה שונה, יחויב מטייל יחיד בתוספת תשלום עבור חדר ליחיד. מטייל יחיד שהזמין חדר בתפוסה זוגית, שיבקש במהלך הטיול להיפרד משותפו לחדר מכל סיבה שהיא, יחויב בתוספת תשלום עבור חדר ליחיד וגם שותפו לחדר יתבקש להוסיף תשלום עבור חדר ליחיד. קבלת חדר ליחיד במקרה כזה מותנית בתוספת התשלום עבור שני חדרים ליחיד. במידה ואחד השותפים לא יוסיף תשלום כאמור לעיל ו/או לא יתאפשר למלון לספק חדרים כמבוקש, יישאר במטייל בחדר הזוגי עם שותפו לחדר.

מיזוג אויר  –  במדינות מסוימות, בתי המלון או חלקם, אינם בהכרח ממוזגים. "גילי ששון  –  טיולים והרפתקאות" אינה מתחייבת כי המלונות ו/או מקומות הלינה בטיול, כולם או חלקם יהיו עם חדרים ממוזגים. בבתי מלון ממוזגים, "גילי ששון  –  טיולים והרפתקאות"  אינה מתחייבת שהמיזוג יפעל בצורה מושלמת ו/או כי לא יהיו תקלות במערכת מיזוג האוויר. בבתי מלון ממוזגים תתכן הפסקת פעילות המיזוג בחודשים מסוימים בשנה ו/או בשעות מסוימות ביום, וזאת על-פי נוהגי המלון ו/או חוקי המדינה ובהתאם לתקנות האנרגיה בכל מדינה (כפי שקיים לדוגמא בטורקיה או ביוון).

שיבוץ לחדרים  –  האחריות על שיבוץ המטיילים והקבוצה בחדרים הינה באחריות המלון ו/או ספק השירותים בלבד. בבתי מלון רבים אין זהות מושלמת בין החדרים, לרבות מבחינת רמתם ו/או גודלם ו/או תכולתם. יתכנו מקרים שבהם יקבלו נוסעים חדרים פחות טובים מחדרים שקיבלו נוסעים אחרים ובכל מקרה, שיבוץ הנוסעים בחדרים נעשה על ידי הנהלת המלון ובאחריותה ואין הדבר בשליטת "גילי ששון  –  טיולים והרפתקאות". לא ניתן להבטיח קומה, נוף מסוים, אגף, מיקום בקומה, סוג חדר מסוים ו/או קבלת דלת מקשרת. במספר בתי מלון קיימים בנוסף לבניין המרכזי גם אגפים שונים, וילות ובונגלוס המהווים חלק בלתי נפרד מהמלון, אין "גילי ששון  –  טיולים והרפתקאות" יכולה להבטיח שכל המטיילים/משתתפים ישתכנו בבניין המרכזי ו/או באותו אגף ו/או בחדרים הסמוכים זה לזה.

צ'ק אין וצ'ק אאוט והמתנה לחדרים  –  שעת הכניסה לחדרים ופינויים הנה על-פי מדיניות כל מלון ומלון. לרוב הכניסה הינה החל מהשעה 15:00 ופינוי לפני השעה 10:00 זאת ללא קשר לתכנית הטיול של הקבוצה או למועדי הטיסות. יתכנו מקרים שבהם תאלץ הקבוצה להמתין עד לקבלת החדרים או לאחר פינוי החדרים, בהתאם לשעות הנ”ל.

בקשות מיוחדות  –  במקרה של בקשה מיוחדת של המטייל בכל נושא שהוא תדאג "גילי ששון  –  טיולים והרפתקאות" להעביר את הבקשה לספק השירות או המלון אולם אין בצידה התחייבות כלפי המטייל למילויה אלא אם אושר בכתב ומראש כי ניתן לקיימה, וככל שתידרש תוספת מחיר יאשר המטייל זאת בטרם תאושר סופית.

אחריות  –  השיבוץ בחדרים, תחזוקת, תקינות ו/או הפעלת מערכות, שירותים ומתקנים במלון לרבות מעלית, מזגנים, וכיו”ב כמו גם זמינות ו/או איכות ו/או טיב השירותים והמזון הניתנים במלון וכן קיומם של שיפוצים מכל סוג שהוא הנעשים במלון ו/או בחדרים ו/או בסביבתם, רעש במלון ו/או בסביבתו הנגרם מרחוב סואן, תחנת רכבת ושדות תעופה ו/או עקב עבודות ברחוב או בסביבה ו/או כל מטרד אחר במלון – כל אלה אינם בשליטת ו/או בהשפעת "גילי ששון  –  טיולים והרפתקאות" ולפיכך אינם באחריותה, כי אם באחריות המלון, ובלבד ש"גילי ששון  –  טיולים והרפתקאות" מסרה לנוסע בעת ביצוע ההזמנה כל מידע שידעה אודות המטרד כאמור.

אין "גילי ששון  –  טיולים והרפתקאות" אחראית על תוכן הפרסום המופיע באתר האינטרנט של המלון ו/או סוכנות הנסיעות ו/או חברות תיירות אחרות.

חלק מהשירותים המוצעים על-ידי בית המלון הינם עונתיים ואינם פועלים בכל ימות השנה. הנהלת בית המלון המוזמן רשאית לסגור מתקנים ו/או להפסיק מתן שירותים, על פי שיקול דעתה הבלעדי ואין ל"גילי ששון  –  טיולים והרפתקאות" כל אחריות למצבים אלה. יודגש, כי לא חלה על הנהלת המלון חובת דיווח על עצם קבלתה של החלטה כאמור ולא תתקבל כל טענה בדיעבד, בגין העדר יכולת ניצול מתקן ו/או שירות כלשהו ו"גילי ששון  –  טיולים והרפתקאות" לא תהא אחראית לתלונות במידה ואחד מהשירותים במלון לא היה פעיל, אלא אם מסרה "גילי ששון  –  טיולים והרפתקאות" לנוסע מידע מטעה בכתב.

שירותים בתשלום נוסף  –  השימוש במתקנים ושירותים נוספים הניתנים בבית המלון כגון מסאג’, ספא, סאונה, חדר כושר, מגרשי טניס, ספורט ימי, שמשיות, מגבות בבריכת שחייה, מיני בר, משקאות, טלוויזיה כולל סרטים בתשלום, שירות חדרים, כספת, חניה, כביסה, שירותי אינטרנט וכדומה, ניתנים בחלקם תמורת תשלום נוסף (גם במלונות על בסיס הכל כלול). חובתו של המשתתף/מטייל לברר בטרם השימוש, אילו מן השירותים והמתקנים במלון כרוך בתשלום נוסף. "גילי ששון  –  טיולים והרפתקאות" לא תהיה אחראית לדרישות תשלום כאמור.

תקלות ובעיות במלון  –   מטייל/משתתף שנתקל בתקלה ו/או בעיה במלון, עליו לפנות בזמן אמת להנהלת המלון ו/או למלווה הקבוצה לשם פתרון התקלה. היה ולא נפתרה התקלה, עליו לדווח בכתב, בזמן אמת ל"גילי ששון  –  טיולים והרפתקאות". במידה ולא יעשה כן, לא יתקבלו תלונות על כך לאחר חזרתו ארצה.

הזמנה של נופש עצמאי  –  פרטי המלון המבוקש הינם בגדר בקשה בלבד ו"גילי ששון  –  טיולים והרפתקאות" אינה מחויבת בהם, כל עוד לא נתקבל אישורו הסופי של ספק השירותים. במידה ולא יתקבל אישור של המלון המוזמן, יוצעו אלטרנטיבות שונות. מיד עם קבלת האישור תימסר לנוסע הודעה על כך. במידה והנוסע מתכוון להגיע למלון לאחר השעה 18:00, יש להודיע על כך מראש בעת ביצוע ההזמנה ובמידה ולא תימסר הודעה מראש, לא תישא "גילי ששון  –  טיולים והרפתקאות" באחריות כלשהי במידה ולא ישמר חדר עבור הנוסע. נוסע אשר סדרי נסיעתו השתבשו באופן שיגרום הגעה מאוחרת, ייקח על עצמו להודיע על כך ישירות למלון תוך לקיחת שם העובד/ת בקבלה, להם נמסרה הודעה לגבי הגעה מאוחרת.

הכל כלול  –  במלונות על בסיס הכול כלול, שירותי אוכל ושתייה ניתנים עד השעה 23:00 ומעבר לשעה זו יחויב הנוסע בגין שירותים אלו. ייתכן כי המלון ישנה את תנאי הכול כלול ושירותים מסוימים במלון יהפכו לכרוכים בתשלום ללא כל הודעה מוקדמת.

ביטול או שיני הזמנה בזמן השהות בחו"ל  –  כל ביטול או שינוי בהזמנה הינם בכפוף למדיניות הביטולים כפי שפורסמה בעת הרכישה. בלא לגרוע מכך, בהתאם לדרישת ספקי השירותים בחו"ל, אם בזמן השהיה בחו"ל מתעורר הצורך בשינוי או ביטול הקשור להזמנה, יש לבטל עם ספק השירותים באמצעותו נעשתה ההזמנה על פי הטלפון המופיע על שובר העסקה. ביטול שלא ייעשה כפי האמור לעיל ויעשה ע"י הנוסע ישירות עם בית המלון, עלול לא להיות מוכר כביטול המזכה זיכוי. היה והנוסע לא פעל על פי האמור בשובר ו"גילי ששון  –  טיולים והרפתקאות" חויבה בגין זה, הנוסע יחויב במחיר שתחויב " ובנוסף לכך יחויב הנוסע בהוצאות טיפול.

עישון  –  במרבית המדינות והיעדים העישון במקומות ציבוריים אסור, לרבות, בטיסות, באוטובוסים, במסעדות, במלונות ובחדרים. "גילי ששון  –  טיולים והרפתקאות" לא תהיה אחראית לנזק כלשהו שיגרם לנוסע, כתוצאה מסירוב של מי ממשתתפי הטיול ו/או נהג האוטובוס להימנע מעישון.

חיסונים  –  למדינות מסוימות נדרשים חיסונים. על "גילי ששון  –  טיולים והרפתקאות" חל איסור לתת כל יעוץ או הנחיות בנושא זה. על המטייל/נרשם לבדוק במשרד הבריאות או במרפאות מטיילים מהם החיסונים הדרושים ולהתחסן בהתאם להוראות. האחריות לחיסונים היא של המטייל בלבד ול"גילי ששון  –  טיולים והרפתקאות" אין כל אחריות בנושא.